Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .सबै अनुबादहरु

खोजि
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु - hyunakim1992

खोजि
स्रोत भाषा
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा

नतिजा 1 - 2 (जम्मा लगभग 2)
1
338
स्रोत भाषा
कोरियन 방송인 박명수가 라디오 개편을 언급했다. 박명수는 10일 KBS 쿨FM '박명수의...
방송인 박명수가 라디오 개편을 언급했다.


박명수는 10일 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 KBS 라디오가 4월 개편이라고 말하며 "저는 돈에 움직이는 사람이 아니다"라고 말했다.


그는 "딘딘이 관두든, 제가 관두든, 방송국 시계는 상관없이 흘러간다. 관두기만을 기다리고 있다"라고 전했다.


박명수는 "돈에 의해서 움직이는 건 아니고, 딜을 한다. (다른데서) 두배 준다는데 K본부 입장은 어떠냐라고"라고 너스레를 떨었다.


그러자 딘딘은 "그럼 4월에 그만두시는 걸로"라고 해 웃음을 자아냈다.
I wanted it to be translated in english (us)

अनुरोध गरिएका अनुबादहरु
अंग्रेजी अंग्रेजी
1