Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .211번역 - 영어-스웨덴어 - How do I love thee? Let me count the ways. I...

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 영어브라질 포르투갈어스웨덴어불가리아어터키어루마니아어프랑스어스페인어이탈리아어리투아니아어그리스어

분류 표현 - 사랑 / 우정

제목
How do I love thee? Let me count the ways. I...
본문
ysby13에 의해서 게시됨
원문 언어: 영어

How do I love thee? Let me count the ways.
I love thee to the depth and breadth and height to
My soul can reach, when feeling out of sight.
For the ends of Being and ideal Grace.
I love thee to the level of everyday's
Most quiet need, by sun and candlelight.
I love thee freely, as men strive for Right;
I love thee purely, as they turn from Praise.
I love thee with the passion put to use
In my old griefs, and with my childhood's faith.

제목
Huru älskar jag dig...
번역
스웨덴어

ysby13에 의해서 번역되어짐
번역될 언어: 스웨덴어

Hur älskar jag dig? Låt mig räkna de sätt.
Jag älskar dig till djup och bredd och höjd så långt
Min själ kan nå, där du ej längre ses.
Till Varandets och underbar Skönhets ände.
Jag älskar dig så högt som var dags
Mest lågmälda önskan, om solens och ljusets sken
Jag älskar dig fritt, såsom människan slagits för sin Rätt;
Jag älskar dig renhjärtat, såsom de som återvänder från Bön.
Jag älskar dig med passionen som närts
Av mina gamla sorger, och med min barndoms tro.


pias에 의해서 마지막으로 검증 또는 수정되었습니다 - 2008년 8월 9일 22:08

마지막 글

글쓴이
올리기

2007년 7월 30일 00:08

Porfyhr
게시물 갯수: 793
A really poor translation was made. You didn't fulfill the demands to translate such a text. I think you should reconsider your translation a couple of times before submitting it. If you speak swedish then you must have felt that this was bad!