Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .번역 - 영어-폴란드어 - Foreign language

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 영어이탈리아어네덜란드어포르투갈어브라질 포르투갈어일본어러시아어덴마크어세르비아어아라비아어알바니아어히브리어터키어루마니아어에스페란토어그리스어스페인어독일어우크라이나어카탈로니아어간이화된 중국어전통 중국어불가리아어핀란드어프랑스어헝가리어크로아티아어폴란드어스웨덴어영어리투아니아어보스니아어노르웨이어에스토니아어브르타뉴어한국어프리지아어체코어페로어라트비아어페르시아어라틴어아이슬란드어인도네시아어슬로바키아어클린곤어아프리칸스어그루지야어마케도니아어타이어
요청된 번역물: 아일랜드어베트남어

제목
Foreign language
본문
cucumis에 의해서 게시됨
원문 언어: 영어

When you don't know any foreign language, we allow you to use cucumis by giving you %p points every %d days (only when you log in and when you actually need them).

제목
język obcy
번역
폴란드어

moooniaaa에 의해서 번역되어짐
번역될 언어: 폴란드어

Jeżeli nie znasz żadnego języka obcego, pozwolimy ci używać Cucumis przez to, że damy ci % punkty na każdy % dzien (ale tylko jeżeli jesteś zalogowany (-a) i jeżeli naprawdę ich potrzebujesz).
Edyta223에 의해서 마지막으로 검증 또는 수정되었습니다 - 2009년 1월 29일 00:08