Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스
. .번역 - 이탈리아어-슬로바키아어 - Conferma-amministratore-traduzione

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 영어독일어카탈로니아어터키어일본어스페인어러시아어에스페란토어프랑스어불가리아어루마니아어아라비아어포르투갈어이탈리아어알바니아어히브리어스웨덴어체코어힌디어간이화된 중국어그리스어세르비아어리투아니아어덴마크어핀란드어전통 중국어헝가리어크로아티아어영어노르웨이어한국어페르시아어슬로바키아어아프리칸스어
요청된 번역물: 우르드어쿠르드어아일랜드어베트남어

분류 설명들 - 컴퓨터 / 인터넷

제목
Conferma-amministratore-traduzione
본문
cucumis에 의해서 게시됨
원문 언어: 이탈리아어 Lele에 의해서 번역되어짐

Quando una traduzione viene rifiutatata e dopo la conferma da parte di un amministratore o di un esperto, la traduzione sarà cancellata e reimmessa senza alcun costo aggiuntivo

제목
Potvrdenie - administrátor - preklad
번역
슬로바키아어

Martinka에 의해서 번역되어짐
번역될 언어: 슬로바키아어

V prípade odmietnutia prekladu a po potvrdení administrátorom alebo expertom, preklad bude vymazaný a znovu predložený bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov
Cisa에 의해서 마지막으로 검증 또는 수정되었습니다 - 2008년 5월 10일 20:51