Cucumis - Gratis online oversettelsestjeneste
. .Oversettelse - Brasilsk portugisisk-Tysk - Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu...

Nåværende statusOversettelse
Denne teksten kan bli sett i de følgende språkene: Brasilsk portugisiskTysk

Kategori Sang

Tittel
Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu...
Tekst
Skrevet av flavaoag
Kildespråk: Brasilsk portugisisk

Eu sei que vou te amar
Por toda a minha vida eu vou te amar
Em cada despedida eu vou te amar
Desesperadamente, eu sei que vou te amar

E cada verso meu será
Pra te dizer que eu sei que vou te amar
Por toda minha vida

Eu sei que vou chorar
A cada ausência tua eu vou chorar
Mas cada volta tua há de apagar
O que esta ausência tua me causou

Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver
A espera de viver ao lado teu
Por toda a minha vida
Anmerkninger gjeldende oversettelsen
Lyrics by Tom Jobim.

Tittel
Ich weiß, dass ich dich lieben werde...
Oversettelse
Tysk

Oversatt av frajf
Språket det skal oversettes til: Tysk

Ich weiß, dass ich dich lieben werde
Mein ganzes Leben lang werde ich dich lieben
Bei jedem Abschied werde ich dich lieben
Hoffnungsloserweise weiß ich, dass ich dich lieben werde.

Und jeder meiner Verse wird dafür sein,
Um dir zu sagen, dass ich weiß, dich lieben zu werden
Mein ganzes Leben lang.

Ich weiß, dass ich weinen werde
Bei jeder Abwesenheit deiner werde ich weinen
Aber bei jeder Rückkehr deiner, wird gelöscht,
Was deine Abwesenheit bei mir auslöste.

Ich weiß, dass ich wegen des ewigen Missgeschicks des Lebens leiden werde
In der Hoffnung, an deiner Seite zu leben
Mein ganzes Leben lang.
Senest vurdert og redigert av nevena-77 - 16 Juli 2014 10:44