Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .oktayozturk

देश ‎Turkey
जन्मेको बर्ष1991
प्रथम भ्रमण2012年 जुलाई 4日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2012年 जुलाई 4日 00:40
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎0

प्रमुख भाषा ‎तुर्केली तुर्केली
oktayozturk can read the following languages: अंग्रेजीतुर्केली
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषातुर्केली