Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .McNug

देश ‎France
जन्मेको बर्ष1962
प्रथम भ्रमण2009年 जनवरी 8日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2019年 अगस्त 6日 12:02
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎0

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎-33

प्रमुख भाषा ‎फ्रान्सेली फ्रान्सेली
McNug can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजी
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेली