Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा
. .linajurtinga

देश ‎Lithuania
जन्मेको बर्ष1977
प्रथम भ्रमण2008年 अप्रिल 15日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2008年 अप्रिल 24日 08:36
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎1194

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎1194

प्रमुख भाषा ‎लिथुएनियन लिथुएनियन
linajurtinga can read the following languages: अंग्रेजीरूसीस्पेनीपोलिसलिथुएनियन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजी
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीलिथुएनियन
लिथुएनियन
9.86/10