Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवा10अनुबाद - इतालियन-स्पेनी - Ti voglio bene.

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: इतालियनतुर्केलीBulgarianफ्रान्सेलीअंग्रेजीअल्बेनियनअरबीब्राजिलियन पर्तुगिज  स्पेनीरूसीसरबियनBretonUkrainianइस्तोनियननर्वेजियनLatinThai

Category Thoughts - Love / Friendship

शीर्षक
Ti voglio bene.
हरफ
Angel60560द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: इतालियन

Ti voglio bene.
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
la frase e' diretta ad una persona molto cara.

'Admin's Remark.
This request is no longer acceptable according to our new submission rules.

शीर्षक
Te quiero.
अनुबाद
स्पेनी

acuarioद्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: स्पेनी

Te quiero.
Validated by guilon - 2007年 सेप्टेम्बर 12日 13:39