Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाअनुबाद - अंग्रेजी-अरबी - I suffered, I learned, I changed

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजी
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: अरबी

Category Speech

शीर्षक
I suffered, I learned, I changed
अनुबाद
अंग्रेजी-अरबी
sh1omiद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

I suffered, I learned, I changed
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
This is a arabic qoute but in english.
I prefer that the dialect will be palestine.
2018年 जनवरी 6日 13:32