Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवासरुको हरफ - अंग्रेजी - I suffered, I learned, I changed

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: अंग्रेजी

Category Speech

शीर्षक
I suffered, I learned, I changed
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
sh1omiद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: अंग्रेजी

I suffered, I learned, I changed
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
This is a arabic qoute but in english.
I prefer that the dialect will be palestine.
2018年 जनवरी 6日 13:32