Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवासरुको हरफ - तुर्केली - http://www.cucumis.org/members_1_u/log_a_8123113.h...

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: तुर्केली
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: अंग्रेजी

Category Chat - Love / Friendship

शीर्षक
http://www.cucumis.org/members_1_u/log_a_8123113.h...
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
Brubieद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: तुर्केली

hediye geldi çok sevgilim bir arkadaşımdan
अनुबादका लागि चाहिन सक्ने थप जानकारी
Is the correct translation "It is a gift from a friend I love very much" or "It is a gift from a beloved/dear friend"? (Australian English) Thank you
2018年 जनवरी 7日 07:56