Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवासरुको हरफ - Latin - Estote parati Ad servandum

अहिलेको अवस्थासरुको हरफ
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: Latin

Category Sentence - Culture

शीर्षक
Estote parati Ad servandum
अनुबाद गर्नुपर्ने हरफ
Danocaद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: Latin

Estote parati Ad servandum
2017年 डिसेम्बर 24日 23:44