Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाअनुबाद - फ्रान्सेली-जर्मन - Je peux jouer un rôle s'il le faut

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: फ्रान्सेली
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: स्पेनीजर्मनब्राजिलियन पर्तुगिज  Georgian

Category Sentence - Daily life

शीर्षक
Je peux jouer un rôle s'il le faut
अनुबाद
फ्रान्सेली-जर्मन
Francky5591द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: फ्रान्सेली

Je peux jouer un rôle s'il le faut
2017年 डिसेम्बर 22日 20:46