Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाअनुबाद - फ्रान्सेली-जर्मन - Je peux jouer un rôle s'il le faut

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: फ्रान्सेली
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Georgian

Category Sentence - Daily life

शीर्षक
Je peux jouer un rôle s'il le faut
हरफ
Francky5591द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: फ्रान्सेली

Je peux jouer un rôle s'il le faut

Warning, this translation has not been yet evaluated by an expert, it might be wrong!
शीर्षक
Ich kann...
अनुबाद
जर्मन

Vesna J.द्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: जर्मन

Ich kann bei Bedarf eine Rolle spielen.
2018年 मार्च 5日 15:15