Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाअनुबाद - फ्रान्सेली-स्पेनी - Je peux jouer un rôle s'il le faut

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: फ्रान्सेली
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: Georgian

Category Sentence - Daily life

शीर्षक
Je peux jouer un rôle s'il le faut
हरफ
Francky5591द्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: फ्रान्सेली

Je peux jouer un rôle s'il le faut

Warning, this translation has not been yet evaluated by an expert, it might be wrong!
शीर्षक
Puedo interpretar un papel si hace falta
अनुबाद
स्पेनी

JosepMaria20द्वारा अनुबाद गरिएको
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषा: स्पेनी

Puedo interpretar un papel si hace falta
2018年 जनवरी 21日 20:52