Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाअनुबाद - फ्रान्सेली-यहुदी - Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors...

अहिलेको अवस्थाअनुबाद
यो हरफ निम्न भाषामा उपलब्ध छ: फ्रान्सेली
अनुरोध गरिएका अनुबादहरु: यहुदी

Category Literature

शीर्षक
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors...
अनुबाद
फ्रान्सेली-यहुदी
Leamlkद्वारा बुझाइएको
स्रोत भाषा: फ्रान्सेली

Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait
2017年 अगस्त 19日 17:50