Cucumis - 무료 온라인 번역 서비스442번역 - 이탈리아어-세르비아어 - Nessun tramonto supera lo splendore dei tuoi...

현재 상황번역
이 본문은 다음 언어들로 가능합니다: 이탈리아어영어루마니아어그리스어스페인어브라질 포르투갈어세르비아어알바니아어아라비아어터키어독일어폴란드어스웨덴어보스니아어프랑스어포르투갈어덴마크어네덜란드어우크라이나어카탈로니아어라틴어불가리아어노르웨이어핀란드어헝가리어간이화된 중국어

분류 자유롭게 쓰기

제목
Nessun tramonto supera lo splendore dei tuoi...
본문
lilli에 의해서 게시됨
원문 언어: 이탈리아어

Nessun tramonto supera lo splendore del tuo viso,nessuna stella brilla più dei tuoi occhi,nessuna luna avrà mai il tuo fascino misterioso e mai il sole splenderà più di te.
이 번역물에 관한 주의사항
messaggio romantico

제목
Ni jedan zalazak sunca ne može da zaseni svetlost tvoga lica
번역
세르비아어

Cinderella에 의해서 번역되어짐
번역될 언어: 세르비아어

Ni jedan zalazak sunca ne može da zaseni svetlost tvoga lica, ni jedna zvezda nije sjajnija od tvojih očiju, ni jedan mesec neće imati tvoju mističnu magiju i sunce nikada neće biti sjajnije od tebe.
Cinderella에 의해서 마지막으로 검증 또는 수정되었습니다 - 2007년 6월 17일 08:29