Πάτερ υμών,ο εν τις ουρανοίς, Αγιασθήτω το όνομά ... - Όλες οι γλώσσες

Notre Père qui est aux cieux, que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous du Mal. Amen.
Il existe une autre version employant le vouvoiement ("N.P. qui êtes aux cieux"
Μετάβαση στη σελίδα
Our Father, who are in Heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy Kingdom come.
Thy will be done,
on earth as it is in Heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
As we forgive them that trespass against us.
And lead us not into temptation;
But deliver us from evil.
Amen.
Hi. I think it should be on earth as it is in Heaven and not in earth as it is in heaven. And the last sentence is usually added after deliver us from evil: For thine is the Kingdom and the Power and the Glory, for ever and ever"
Μετάβαση στη σελίδα
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra, como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amen.
Μετάβαση στη σελίδα
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, на Земле и на Небесах!
Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и оставь нам долги наши, как и мы оставляем должникам нашим.
И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь.
Μετάβαση στη σελίδα
Padre nuestro que estás en el cielo,
Santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino.
Hágase tu voluntad,
así en la tierra como en el Cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación;
mas líbranos del mal.
Amen. (!Que así sea!)
Μετάβαση στη σελίδα
我们在天上的父,
愿人都尊你的名为圣。
愿你的国降临,
愿你的旨意,
行在地上,如同行在天上。
我们日用的饮食,今日赐给我们,
赦免我们的过失,
如同我们原谅了别人对我们的冒犯。
不叫我们遇见诱惑试探,
救我们脱离邪恶。
阿门。
Μετάβαση στη σελίδα
Vater unser, der Du bist im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme,
dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Amen
Μετάβαση στη σελίδα
Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje,
Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
jak w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego
Amen
Μετάβαση στη σελίδα
Miatyánk, aki a mennyekben vagy,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,
Miképpen a Mennyben, úgy a Földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
S bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,
S ne végy minket kísértésbe,
De szabadíts meg a gonosztól
Miképpen most és mindörökké, ámen.
Μετάβαση στη σελίδα
Protestant version:
Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
Gelijk op aarde als ook in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Amen

Roman-catholic version:
Onze Vader die in de Hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw Rijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schuld
Zoals ook wij aan anderen hun schuld vegeven
En leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van het kwade
(*For Thine is...:
Want van U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid in Eeuwigheid,)
Amen.
And I think in the first sentence "who are" should be "who art"!
Μετάβαση στη σελίδα
Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău.
vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta,
precum în cer aşa si pe pământ.
Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi,
şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri.
Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Amin
Μετάβαση στη σελίδα
Göklerdeki Babamız,
adın kutsal kılınsın.
Egemenliğin gelsin.
Gökte olduğu gibi,
yeryüzünde de senin istediğin olsun.
Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.
12 Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,
sen de bizim suçlarımızı bağışla.
Ayartılmamıza izin verme.
Kötü olandan bizi kurtar.
Çünkü egemenlik, güç ve yücelik
sonsuzlara dek senindir.
Amin.
Μετάβαση στη σελίδα
Fader vår, som är i himmelen
Helgat varde ditt namn.
tillkomme ditt rike
ske din vilja
såsom i himmelen så ock på jorden
vårt dagliga bröd giv oss idag
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåt dem oss skyldiga äro
och inled oss inte i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo

OR the new translation:

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.
The written above is the old translation. The new one that is used is: Vår Fader, du som är i himlen.
Μετάβαση στη σελίδα
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi
il nostro pane quotidiano,e
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen
Μετάβαση στη σελίδα
Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
meidän jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta
ja voima ja kunnia
iankaikkisesti.
Aamen.
Μετάβαση στη σελίδα
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.
This is the newest version. From 2005.
Μετάβαση στη σελίδα
Otče náš, ktorý si na nebesách,
posväť sa meno tvoje;
prid' kráľovstvo tvoje,
bud' vôľa tvoja,
jako na nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš vozdajší daj nám dnes,
a otpusť nám naše viny,
jako i my odpúšťame našim vinníkom.
A neuvod' nás v pokušenie,
ale zbav nás od zlého.
Amen.
Μετάβαση στη σελίδα
Oče naš koji jesi na nebesima sveti se Ime Tvoje.
Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdašnji daj nam i danas i otpusti nam duge naše,
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. Amen!
Μετάβαση στη σελίδα
أبانا لي ف السماوات,
تتقدَّس سمييتكَ,
يجي ملكوتك,
تكون مشيئتك,
كيما ف سما كدلك علا لرض,
عطينا خبزنا للي يكفينا لنهارنا,
وغفر لينا دنوبنا,
كيفما كنغفرو للي دنبو لينا.
و متُدخلناش ف تجاريب,
لكين نجّيِنا من شرير.
آمين
Μετάβαση στη σελίδα
Πάτερ υμών,ο εν τις ουρανοίς, Αγιασθήτω το όνομά σου
Ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου
ως εν ουρανώ και επί της γης
Τον αρτον ημών των επιούσιον, δος ημίν σήμερον
και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών,ως και ημέις αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών
Και μη εισενέγκεις ημάς εις πειρασμόν,αλά 'ρύσαι ημάς από του πονηρού
κανονικά θα πρέπει να γραφτεί με πολυτονικό
Μετάβαση στη σελίδα
하늘에 계신 우리 아버지,
온 세상이 아버지를 하느님으로 받들게 하시며,
아버지의 나라가 오게 하시며,
아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서.
오늘 우리에게 필요한 양식을 주시고
우리가 우리에게 잘못한 이를 용서하듯이 우리의 잘못을 용서하시고
우리를 유혹에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서.
나라와 권세와 영광이 영원토록 아버지의 것입니다.
아멘.
Μετάβαση στη σελίδα
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé,
buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme naším viníkům
a neuveď nás v pokušení,
ale chraň nás od zlého.
Amen.
Μετάβαση στη σελίδα
Vor Fader, du som er i himlene,
helliget vorde dit navn.
Komme dit rige;
ske din vilje,
som i himmelen, således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld
som også vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Amen.
the last (missing) sentence translate to: "For dit er riget, magten og æren i evighed"
Μετάβαση στη σελίδα
Patro Nia, kiu estas en la ĉielo,
sanktigata estu via nomo,
venu via regno,
fariĝu via volo,
kiel en la ĉielo tiel ankaŭ sur la tero.
Nian panon ĉiutagan donu al ni hodiaŭ,
kaj pardonu al ni niajn ŝuldojn,
kiel ankaŭ ni pardonas al niaj ŝuldantoj.
Kaj ne konduku nin en tenton,
sed liberigu nin de la malbono.
Amen.
Μετάβαση στη σελίδα
Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime;
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja,
kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh,
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom.
In ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.
Amen.
Μετάβαση στη σελίδα
Pare nostre qui esteu en el cel,
sigui santificat el vostre nom;
vingui a nosaltres el vostre regne,
faci's la vostra voluntat,
aixì en la terra com en el cel.
El nostre pa de cada dia, doneu-nos avui,
i perdoneunos les nostres culpes,
aixì com nosaltres perdonem els nostres deutores.
Y no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureunos del mal.
Amen.
Μετάβαση στη σελίδα
Ati ynë, që je në qiell,
shejtnue kjoftë emni yt,
ardhtë mbretnia jote,
u baftë vullnesa jote,
si në qiell ashtu në dhe.
Bukën tonë të përditshme epna ne sot,
e ndiejna ne fajet e mëkatet tona,
si i ndiejmë na fajtorët tonë.
E mos na len me ra në keq,
por largona prej gjith së keq.
Ashtu kjoftë.
Μετάβαση στη σελίδα
Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje,
Da bude carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja,
Kako na nebu tako i na zemlji,
Hleb naš nasušni daj nam danas,i oprosti nam dugove naše,
kao što i mi praštamo dužnicima svojim.
Ne dovedi nas u iskušenje, i izbavi nas od zla. Amin
Μετάβαση στη σελίδα
Ar n-Athair a tha air nèamh,
Gu naomhaichear d'ainm.
Thigeadh do rìoghachd.
Dèanar do thoil
air an talamh mar a nithear air nèamh.
Tabhair dhuinn an-diugh
ar n-aran làitheil.
Maith dhuinn ar fiachan,
amhail a mhaitheas sinne
dar luchd-fiach.
Sàbhail sinn bho àm na deuchainne,
agus saor sinn o olc:
oir is leatsa an rìoghachd,
agus an cumhachd, agus a' ghlòir,
gu siorraidh.
Amen.
Μετάβαση στη σελίδα
Meie Isa, kes sa oled taevas,
pühitsetud saagu sinu nimi,
sinu riik tulgu,
sinu tahtmine sündigu,
kui taevas nõnda ka maa peal.
Meie igapäevane leib anna meile tänapäev,
ja anna andeks meile meie võlad,
kui ka meie andeks anname oma võlglastele.
Ja ära saada meid mitte kiusatuse sisse,
vaid päästa meid ära kurjast.
Aamen.
Μετάβαση στη σελίδα
'Tėve mūsų, kuris esi danguje,
teesie šventas tavo vardas,
teateinie tavo karalystė,
teesie tavo valia
kaip danguje, taip ir žemėje.
Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes,
kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti,
bet gelbėk mus nuo pikto'.
Amen.
Μετάβαση στη σελίδα
ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตย์ในสวรรค์ พระนามของพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
โปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญ แต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญ
อาแมน
Μετάβαση στη σελίδα
Oтчe нaш, който cи нa нeбecaтa,
дa ce cвeти имeтo ти;
дa дoйдe цapcтвoтo ти,
дa бъдe твоята вoля,
кaкто нa нeбeтo, така и нa земята.
Hacъшния ни хпяб дaй ни днec;
и прocти нaм дългoлвeте ни,
кaкто и ниe пpoщaвaмe нa длъжниците cи,
и нe ни въвеждай в изкyшeниe,
нo избави ни oт лyкавиял
Aмин
Μετάβαση στη σελίδα
Pai nosso que estais nos Céus,
santificado seja Vosso nome.
Venha a nós o vosso Reino,
seja feita Vossa vontade
Tanto na Terra, quanto no Céu
O pão nosso de cada dia nos dai hoje
Perdoai-nos as nossas ofensas
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido
E não nos deixeis cair em tentação
Mas livrai-nos do Mal. Amém
Mateus 6:13 trás apenas Livra-nos do mal (grego:"rusai êmas apo tou ponêrou")
Μετάβαση στη σελίδα
Pater noster,
Qui es in caelis,
Sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debita nostra,
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
Sed libera nos a malo.
Quia tuum est regnum,
Et potestas,
Et gloria in saecula. Amen
Μετάβαση στη σελίδα
Faðir vor, þú sen er á himnum
Helgist þitt nafn, til komi þitt ríki,
verði þinn vilj, svo á jörðu sem á himni
Gef oss í dag vort daglegt brauð,
Fyrirgef oss vorar skuldir
svo sem vér og fyrergefum.
vorum skuldunautum
Og eigi leið thu oss í freistni
heldur frelsa oss frá illu.
Þvi ad þitt er ríki, mátturinn og dýrdin ad eilífu
Amen
Μετάβαση στη σελίδα
Onse Vader wat in die hemele is,
laat u naam geheilig word.
Laat u koninkryk kom,
laat u wil geskied,
soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood,
en vergeef ons ons skulde,
soos ons ook ons skuldenaars vergewe.
En lei ons nie in versoeking nie,
maar verlos ons van die bose.
Amen
Μετάβαση στη σελίδα
Faðir vár, Tú, sum ert í Himli.
Heilagt verði navn Títt.
Komi ríki Títt.
Verði vilji Tín,
sum í Himli, so á jørð.
Gev okkum í dag okkara dagliga breyð.
Og fyrigev okkum syndir okkara,
so sum vit eisini fyrigeva teimum, ið móti okkum synda.
Leið okkum ikki í frestingum,
men frels okkum frá tí illa.
Amen
Μετάβαση στη σελίδα
ای پدر آسمانی ما،
نامت مقدس باد.
ملکوت تو بیاید.
اراده تو چونان که در آسمان است در زمین نیز کرده شود.
نان کفاف ما را امروز به ما ده.
گناهان ما را ببخش.
همانطور که ما گناهکاران خود را بخشیدیم.
ما را در آزمایش میاور.
بلکه ما را از شریر رهائی ده.
زیرا ملکوت و قدرت و جلال،
تا ابدالاباد از آن توست.
آمین.
Μετάβαση στη σελίδα
Oce nash, shto si na Nebesata,
Da se slavi imeto Tvoe.
Da dojde carstvoto Tvoe.
Da bide voljata Tvoja,
kako na zemjata taka u na Neboto.
Daj ni go lebot nash nasushen.
I prosti ni gi grevovite,
Kako shto nie im proshtevame na nashite greshnici.
I izbavi ne od iskushenie,
Spasi ne od zloto.
Amin.
I had problems with the Fonts on my PC, that's why I could change the letters into cyrrilic.
Μετάβαση στη σελίδα
Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
di atas bumi seperti di dalam surga.
Berikanlah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami seperti kamipun mengampuni
yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin.
Μετάβαση στη σελίδα
Отче наш, що єси на небесах!
Нехай святиться Ім'я Твоє,
нехай прийде Царство Твоє,
нехай буде воля Твоя,
як на небі, так і на землі.
Хліба нашого насущного (Хліб наш насущний) дай нам сьогодні.
І прости нам провини (борги) наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки вічні.
Амінь.
В Україні існує кілька варіантів перекладу молитви "Отче наш", тому поширені розбіжності можна показати в дужках.
Μετάβαση στη σελίδα
Ama Namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasaamin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
At patawarin mo kami sa aming mga sala,
Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso,
At iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen.
Μετάβαση στη σελίδα
Gure Aita, Zeruetan zaudena,
santu izan bedi zure izena.
Etor bedi zure erreinua.
Egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur egun honetako ogia.
Barkatu gure zorrak
geuk ere gure zordunei barkatzen diegun bezala.
Eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik.
Amen.
Μετάβαση στη σελίδα
Hon Tad, c'hwi hag a zo en Neñv,
ra vo santelaet hoc'h añv;
ra zeuio ho rouantelezh,
ra vo graet ho youl
war an douar evel en neñv.
Roit dimp hizio bara hor bevañs,
distaolit dimp hon dleoù
evel 'm hor bo ivez distaolet d'hon dleourion.
Ha n'hon lezit ket da vont gant an temptadur,
met hon dieubit eus an droug.
Amen.
Μετάβαση στη σελίδα
Us Heit dy't yn de himelen is,
Jins namme wurde hillige.
Jins keninkryk komme.
Jins wollen barre
allyk yn 'e himel sa ek op ierde.
Jou ús hjoed ús deistich brea.
En ferjou ús ús skulden,
allyk ek wy ferjouwe ús skuldners.
En lied ús net yn fersiking;
mar ferlos ús fan 'e kweade.
Amen.
Μετάβαση στη σελίδα


Πρότζεκτ - Popular sentences