Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाluciabendick

देश ‎France
जन्मेको बर्ष1982
प्रथम भ्रमण2006年 अप्रिल 3日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2006年 अप्रिल 3日 09:46
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎1727

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎1727

प्रमुख भाषा ‎फ्रान्सेली फ्रान्सेली
luciabendick can read the following languages: फ्रान्सेलीअंग्रेजीस्पेनीजर्मन
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषा सबै भाषाहरु
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाफ्रान्सेली
फ्रान्सेली
9/10  
जर्मन
7.61/10