Cucumis - निशुल्क अन्-लाइन अनुबाद सेवाjairhaas बिशेसज्ञ यहुदी

बिशेसज्ञ - यहुदी
देश ‎Israel
जन्मेको बर्ष1972
प्रथम भ्रमण2009年 सेप्टेम्बर 14日
पछिल्लो चोटि आउनुभएको2017年 जुन 4日 07:02
हालको अनुबाद प्वाइन्ट
‎17968

अनुबादको भर्चुवल-प्वान्ट (अनुबाद पुरै स्वीकृत भएमा आउने प्वान्ट)
‎18246

प्रमुख भाषा ‎यहुदी यहुदी
jairhaas can read the following languages: अंग्रेजीजर्मनस्विडेनीयहुदीनर्वेजियनडेनिसIcelandic
अनुबाद - Preferences
स्रोत भाषाअंग्रेजीस्विडेनीयहुदीनर्वेजियनडेनिसजर्मन
अनुबाद गर्नुपर्ने भाषाअंग्रेजीयहुदीडेनिस
यहुदी
8.98/10   बिशेसज्ञ
डेनिस
7.85/10  
अंग्रेजी
8.62/10